Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Learning Animals – Institute for zooanthropology, hierna te noemen LA, en een Opdrachtgever (met inbegrip van deelnemers aan opleidingen en cursussen).
2. LA heeft het recht om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het moment dat ze openbaar zijn gemaakt. Voor reeds gesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
3. Wanneer één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of een andere overeenkomst met LA in strijd blijkt te zijn met een dwingende wetsbepaling of toepasselijk rechtsvoorschrift, zal die bepaling van LA vervallen en worden vervangen door een door LA vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van LA zijn vrijblijvend.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW; de opleidingen van LA zijn vrijgesteld van BTW.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij aan LA verstrekt. Bij aanbiedingen van LA kan de motivatie van de opdrachtgever een bepalende factor zijn. De opdrachtgever staat ervoor garant dat hij de juiste informatie geeft over zijn motivatie om gebruik te maken van de diensten van LA.
4. LA kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht LA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 
Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. LA zal de overeenkomst uitvoeren naar beste kunnen en vermogen en met het nodige vakmanschap, en garandeert een continue ontwikkeling van de kennis door het volgen van actuele wetenschappelijke ontwikkelingen.  
2. Wanneer LA de opdracht krijgt om in samenwerking met derden een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. LA aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van derden.
3. Opdrachtgever zorg ervoor dat alle gegevens, waarvan LA aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan LA worden verstrekt. Wanneer deze benodigde gegevens niet tijdig aan LA zijn verstrekt, heeft LA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 
Artikel 4. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden verplichtingen na te komen als die belemmerd worden door omstandigheden buiten hun eigen schuld, door wetgeving, een rechtshandeling of oorzaken waar een partij geen invloed op kan uitoefenen.
2. LA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de belemmeringen ontstaan nadat LA zijn verplichtingen had moeten nakomen.
3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht bestaat de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Duurt dit langer dan twee maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Wanneer LA een gedeelte van de verplichting is nagekomen en dat gedeelte zelfstandige waarde vertegenwoordigt, heeft LA het recht om de kosten voor dat gedeelte te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 5. Facturatie en betaling
1. LA is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de opdrachtgever een voorschot te vragen, dat vervolgens op de eerste factuur in mindering zal worden gebracht.
2. Voorschotten moeten voor de afgesproken vervaldatum zijn voldaan.
3. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, in de door LA aangegeven valuta. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
5. Wanneer er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens LA hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag als werkzaamheden voor al deze opdrachtgevers zijn verricht.
6. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is; dan geldt de wettelijke (handels)rente. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die LA maakt om het opeisbare bedrag voldaan te krijgen, komen vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever. In dat geval is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van tenminste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 37,00. Komen de werkelijk door LA gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uit, dan worden deze eveneens doorberekend aan de opdrachtgever.
7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van LA en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens LA onmiddellijk opeisbaar.
8. Door de opdrachtgever gedane betalingen dekken steeds in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats de opeisbare facturen die het langst open staan, ook wanneer de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
9. LA is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, wanneer de bijkomende kosten en verschuldigde rente niet worden voldaan.
 
Artikel 6. Annulering
1. Voor opleidingen is annulering is mogelijk tot uiterlijk 4 weken vóór aanvang van de betreffende opleiding. Wanneer opdrachtgever zijn inschrijving binnen 2 weken voor aanvang van de betreffende opleiding annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen cursusgeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de opleiding, of na start van de opleiding, is het volledige bedrag van de overeengekomen opleidingskosten verschuldigd.
2. Wanneer de opdrachtgever tijdens de opleiding besluit, om wat voor reden dan ook, niet langer deel te nemen aan de opleiding, moet hij eventuele opstaande termijnen alsnog betalen. LA zal reeds betaalde termijnen niet terugbetalen, noch heeft de opdrachtgever recht op toegang tot een andere opleiding van LA. De deelnemer kan zich in deze situatie niet door een andere persoon laten vervangen.
3. Wanneer LA, om wat voor reden ook, besluit dat een opleiding of cursus niet door kan gaan of op een latere datum start, stelt LA de opdrachtgever ruim van tevoren via e-mail op de hoogte. Wanneer LA de opleiding annuleert heeft de opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde termijnen. Bij verplaatsing wordt opdrachtgever automatisch aangemeld voor deze nieuwe datum. Annulering en restitutie van reeds betaalde termijnen gebeurt alleen op verzoek van de opdrachtgever.
4. Annulering door de opdrachtgever kan alleen schriftelijk.
 
Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt in overleg aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege wanneer de opdracht is afgerond.
2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door onvoorziene factoren, waaronder weersomstandigheden en andere factoren.
3. LA zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel)termijnen zonder opzet of grove schuld van LA, geeft aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van door opdrachtgever geleden schade.
4. Opdrachtgever en LA hebben beide het recht de overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, wanneer een van hen kan aantonen dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
5. LA is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen wanneer opdrachtgever een door LA verzonden factuur niet voldoet binnen 14 dagen en na eenmalige schriftelijke aanmaning.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van LA is beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. De aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door LA, is beperkt tot maximaal de vergoeding die de verzekeraar van LA in dat specifieke geval uitkeert. Wanneer de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van LA beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan LA kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. LA is nooit aansprakelijk voor: indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie; tenzij de verzekeraar van LA aansprakelijkheid voor bovenstaande punten erkent.
5. Opdrachtgever vrijwaart LA tegen alle aanspraken van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en LA samenhangen.
7. Wanneer de opdrachtgever een eventuele vordering jegens LA niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, is rechtsvordering niet meer mogelijk.
8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van LA.
2. Opdrachtgever neemt voor eigen rekening en risico deel aan activiteiten of opleidingen en zal LA niet aansprakelijk stellen voor eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. Voor minderjarigen vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers LA voor dergelijke aanspraken door of namens de deelnemer.
3. Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. LA sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
4. Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de cursus verklaart  de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.
 
Artikel 9. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart LA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan LA toerekenbaar is. Mocht LA op grond daarvan door derden worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden LA zowel buiten als in rechte bij te staan en direct alles te doen wat in dat geval van hem verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever hierbij in gebreke blijven, dan is LA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
Artikel 10. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, met uitzondering van verplichtingen die de wet of een bevoegd overheidsorgaan oplegt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. LA zorgt ervoor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. LA is gerechtigd om de kennis die zij opdoet door uitvoering van de werkzaamheden voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. deelnemers.
 
Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij anders overeengekomen, berusten alle rechten van intellectueel eigendom die samenhangen met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst uitsluitend bij LA of door haar ingeschakelde derden. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.
2. De opdrachtgever heeft niet het recht om het intellectuele eigendom van LA of de vastlegging daarvan op gegevensdragers te wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren; tenzij de opdrachtgever voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LA krijgt.
3. De rechten van intellectueel eigendom die LA in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. Het eigendomsrecht van het opleidingsmateriaal berust bij LA.
4. In de diensten van LA worden concepten en inzichten gedeeld die onderwerp zijn van wetenschappelijke kennis. Deelnemers die deze begrippen en inzichten delen met derden, in welke vorm dan ook, moeten daarbij altijd verwijzen de bron van deze kennis.
5. Opdrachtgevers/deelnemers die een opleiding afronden krijgen een certificaat en een bijbehorende te ondertekenen kwaliteitscode om de juiste toepassing van de kennis te kunnen garanderen.
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
1. LA hecht aan tevreden relaties. Wanneer een opdrachtgever ontevreden is over een dienst kan hij contact opnemen om tot een snelle oplossing te komen of kan hij een formele klacht indienen met het klachtenformulier, onderdeel van de klachtenprocedure van LA. 
2. De klachtenprocedure sluit niet uit dat een opdrachtgever zich tot de burgerlijke rechter kan wenden. 
3. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer een opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of wanneer een van de betrokken partijen in het buitenland gevestigd is.
2. De rechter in de vestigingsplaats van LA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.