Registratie voor kort beroepsonderwijs

In 2013 hebben we in Nederland hard gewerkt aan de bekendheid en aandacht voor het studiegebied van de dier-mens relatie en de mogelijkheid om mensen zich hierin te kunnen laten verdiepen via de opleidingen in toegepaste zoöantropologie Learning Horse en Learning Dog, waarbij de gelijkwaardigheid van de relatie-beleving, voor zowel dier als mens, centraal staat en dus niet antropocentrisch (mens-gericht) is.

Er zijn er nieuwe samenwerkingen ontstaan met Nederlandse opleidingsinstituten en andere instellingen en ook is Learning Animals CRKBO geregistreerd, om de nadruk te kunnen leggen op het belang van de kennisoverdracht van zoöantropologie naar de praktijk.

Wat betekent de CRKBO Audit?
Learning Animals voldoet aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs en is geauditeerd op basis van de CRKBO-kwaliteitsnormen opgesteld door het CPION, het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland, ‘het onafhankelijk auditbureau dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland. In het kader van Europese BTW-wetgeving heeft de Nederlandse overheid het CPION de opdracht gegeven instellingen te toetsen op de gestelde CRKBO kwaliteitsnormen.

In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) kunnen onderwijsinstellingen worden ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling.

Wat is het gevolg van inschrijving in het CRKBO?
Een inschrijving in het CRKBO is een registratie zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. In dat geval is al het door de geregisteerde instelling aangeboden beroepsonderwijs vrijgesteld van BTW. Learning Animals is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door middel van deze registratie is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden.