Zoöantropologie

Zoöantropologie is een relatief jonge discipline die de relatie tussen mens en dier bestudeert, met aandacht voor de invloed van het dier op de mens en andersom.

Zoöantropologie gaat uit van gelijkwaardigheid

Bij interacties tussen mens en dier zien we bijna altijd dat mensen het dier willen trainen om specifiek gedrag te laten zien. Een gelijkwaardige relatie is echter tweerichtingsverkeer. Een relatie waarin zowel mens als dier de mogelijkheid hebben om zich vrij uit te drukken. Dit vraagt om loslaten van verwachtingen en van de behoefte aan controle. Persoonlijke groei is daarvoor een belangrijke voorwaarde.  
Centraal in de zoöantropologie staan de cognitieve capaciteiten van dieren. Ruimte geven aan de ontwikkeling van die capaciteiten gaat hand in hand met een veranderingsproces op cultureel niveau.

Aandacht vanuit de wetenschap

In veel landen en aan veel universiteiten krijgt de studie van interactie en co-existentie tussen mens en dier meer en meer aandacht (antrozoölogie). Daar groeit het bewustzijn hoe complex mens-dier relaties zijn, omdat we steeds meer kennis krijgen over de leefwereld van de dieren, hun verschillende culturen en gedrag. Het toepassen van deze kennis in de dagelijkse activiteiten, ruimte gevend aan nieuwe normen en waarden, is belangrijk voor een ethische en ecologisch duurzame toekomst. Dit vraagt een voortdurende uitwisseling vanuit verschillende disciplines.

Zoöantropologie is onderdeel van twee stromingen: 

  • de antrozoölogie (de overkoepelende naam voor alle studies naar en aandacht voor de dier-mens interactie, en de positie van de mens), 
  • de post-humanistische beweging, waarin de mens niet meer centraal staat. Deze beweging verlaat de antropocentrische benadering en geeft ruimte aan een gelijkwaardige beleving in de relaties tussen mens en dier. 

De visie van Learning Animals levert een fundamentele bijdrage aan verdere ontwikkeling op het gebied van Zoöantropologie door de mens-dier relatie vanuit gelijkwaardigheid te bestuderen en handvatten te geven voor de praktijk.   

Toegepaste zoöantropologie 

Learning Animals richt zich, naast onderzoek, op de toepassing van zoöantropologie in de praktijk. We transformeren de theoretische concepten naar de praktijk om de kwaliteit van de relatie te verbeteren, om conflicten op te lossen en om dierlijk en menselijk welzijn te verbeteren. Daarbij werken we vanuit het cognitief-affiliatief paradigma: erkenning van cognitieve capaciteiten van dieren en met de nadruk op ondersteunende relaties in plaats van competitieve verhoudingen. 
De toegepaste zoöantropologie heeft de cognitieve ethologie als fundament, waar het dier wordt gezien als een subject, een levend wezen, met bewustzijn en cognitieve vaardigheden. Dit maakt het mogelijk om kwaliteit van leven te waarborgen waarin rekening wordt gehouden met fysieke, emotionele en mentale welzijnsaspecten. De studieprogramma's van Learning Animals geven mensen de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen als professional die in zijn/haar werkzaamheden deze aspecten weet te waarborgen, en bij te dragen aan een toekomst "Beyond Speciesism".